เกี่ยวกับโครงการ ด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งขาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการนำร่องการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร) ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นชอบในหลักการของการยกเว้นค่าธรรมเนียมในกาตรวจสอบด้านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าสำหรับโครงการนำร่อง (Pilot Project) การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี...
    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “PEA Light for Life ใส่ใจทุกชีวิต” งานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ใน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ได้รับเกียรติจาก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขต 1 นายพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ นางอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ พร้อมด้วย ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ-อุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ภาค เอกชน รัฐวิสาหกิจสื่อมวลชน...