ตรวจสอบระบบประจำปี 2560 รอบที่ 2

 

สถานที่ติดตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

สถานที่ติดตั้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

สถานที่ติดตั้ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

สถานที่ติดตั้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

สถานที่ติดตั้ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน