โครงการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้าของที่อยู่อาศัยที่ติดตั้ง Solar PV Rooftop โดย EGAT

 

 

                        ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAT (กฟผ.) ได้เชิญบริษัท ไนซ์ เอ็นไวร์พาวเวอร์เมเนจเม้นท์ จำกัด  เข้าร่วมโครงการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้าของที่อยู่อาศัยที่ติดตั้ง Solar PV Rooftop เพื่อตรวจวัดบันทึกผลและวิเคราะห์ผลทางไฟฟ้าที่สำคัญ

                       โดยติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการใช้ไฟฟ้า เป็นเวลาประมาณ  14 วัน หลังจากครบกำหนด ผู้ปฎิบัติงาน กฟผ. จะทำการเก็บเครื่องมือและนำข้อมูลกลับไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแนวทางมาตรการให้มีการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป