PEA THE ELECTRIC UTILITY OF THE FUTURE ก้าวสู่ไฟฟ้าแห่งอนาคต

 

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานี้ ทางบริษัท ไนซ์ เอ็นไวร์พาวเวอร์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้รับเชิญร่วมออกบูธ ในงาน “PEA THE ELECTRIC UTILITY OF THE FUTURE ก้าวสู่ไฟฟ้าแห่งอนาคต” ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ-อุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน/ ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 300 คน

ภายในงานจัดให้มี การบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติ จากดร.นิพนธ์ เจ็ดศิริ ที่ปรึกษาอิสระโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ บรรยายในหัวข้อ “การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงไฟไหม้จากกระแสเกิน”  

และได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี